مدیریت عملکرد سازمان ها را در جهت شناسایی افراد با کارایی بالا توانمند می سازد که در نهایت به ارتقا مزیت رقابتی و قابلیت پایداری سازمان می انجامد
هرمان آگونیس، 2012
داشبوردها به عنوان بخشی از سیستم مدیریت عملکرد به اجرای برنامه های استراتژیک کمک می کنند. نسبت ها و شاخص هایی که در این سیستم ها وجود دارد تصمیمات مهم در مدیریت کسب و کار را جهت می دهند
میشائیل، آلیو، 2012